Kiralama Sözleşmesi

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren MARIN RENT A CAR oto kiralama “KİRALAYAN”aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır.

Madde 1 - GENEL KOŞULLAR

a) Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeğiyle birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar, v.b) ve tüm aksesuarı ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

a) Aşağıda sayılı durumlarda kiracı aracı hiç bir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.

I) Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

II) Kiralayan izni olmaksızınbaşka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,

III) Yarış hız tayini, rally, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollrda,

IV) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük veya eşya taşınmasında,

V) Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada,

c) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az bir yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3. Şahıslara kullandıramaz. Aracın kiracı dışında 3. Şahıslarca kullanımı ancak kiralayanın bu şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydederek imzalarını alması ile mümkündür. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan kiracının 2. Maddede söz konusu edilen de pozitini irad kaydeder.

d) Kiracı seyir dışında aracı, güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiracı, kiralama broşüründe belirtilen kira bedeli esas alınarak ödemekle yükümlüdür.

e) Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde, bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

f) Aracın, herhangi bir olay nedeniyle, kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya elkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcalmalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

g) Kiracı, kira süresi içinde aracın periodik bakımını (yağlama, yağ değişimi gibi) yaptıracak, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura (lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek, onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura (lar) kiracıya ödenecektir.

h) Benzin ücreti kiracıya aittir.

i) Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce, ya da aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

j) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık kira süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

k) Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebilileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

I) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlarda ki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

m) Her halde kiracı ve kiralayan 3. Şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temnik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

n) Kiralayanın belgeli izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

o) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerin de Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir.

p) Kiracı hiç bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüte aykırılık , kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

Madde 2 - ÖDEME Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan, yaklaşık kira ve Km. Tutarının %100 fazlasını kira depoziti olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemede baz Türk Lirası’dır. Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ile ödenebilir. Bunların dışında, geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görürler. KİRALAYAN gerek gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin yabancı para cinslerinden birini de baz olarak kabul edip hesaplama yapabilir. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve depozitinin gerekli miktarını eklemek kaydıyla kira süresini uzatabilir.

Madde 3 - SİGORTA Kiralayan, araçlarını kara yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. Kasko veya ihtiyarı mesuliyet sigortası yaptırma kiralayanın ihtiyarındadır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının sigortadan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

a) Kazanın olduğu yere yakın en yetkili makamlardan (Şehir sınırları içinde trafik polisi,mahalli karakol, şehir dışında jandarma v.b.gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tesbit zaptı ile şahit isim ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle hükümlüdür.

b) Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır. Araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.

c) Kiracı, aracı,kazaya uğratması veya üçüncü kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları kiralayan tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rucu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rucu hakkı saklıdır.

d) Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

e) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.

f) Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılı miktara kadar itirazsız sorumludur.

g) Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatlarından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşüründe belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır.

h) Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme veya protokollerden önce uygulanır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlük kazanır.

ı) Lastik yarılması (patlaması) far ve cam kırılması hasarları sigorta teminatı dışındadır.

i) Motorlarda kasko sigortası bulunmamaktadır. j) Motor kazası tamir masrafları tamamen kiracıya aittir.

k) Kask kullanmak mecburidir. l) Kiracının kaza yapması durumunda tamir süresi boyunca kira bedeli kiracıdan alınır.

Whatsapp Telefon